phone: 01422-211400, +91 9828378718 Email - bgdvmahavidyalaya@gmail.com