phone: 0145-2970253, +91 9649900063 Email - bgdvmahavidyalaya@gmail.com